ข้อมูลนักวิจัย เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kiattisak Sangpradit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • โทรศัพท์0814932XXX
  • E-Mail Addressk.sangpradit@gmail.com, k.sangpradit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล, smart farm, renewable energy, robotics, medical device, irrigation design, manufacturing design, The application o
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  01080
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์กลศาสตร์การเคลื่อนไหวและกลไกการได้รับบาดเจ็บสำหรับท่านั่งซ้อนท้ายระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : นวัตกรรมระบบการเก็บรักษาพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยในสภาพควบคุมบรรยากาศโดยการใช้ไนโตรเจน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ / นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การพัฒนาเครื่องปั๊มตัดกระดาษทราย แบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การออกแบบและสร้างโรงเรือนพรางแสงกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : ต้นแบบการบริหารจัดการขยะภายใน มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การพัฒนากล่องใส่ยาอัตโนมัติอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : การพัฒนาต้นแบบเครื่องตัดและเรียงจานทรายแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การสร้างต้นแบบห้องอบสี หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : ออกแบบและสร้างรถพ่นสารดูแลรักษานาข้าวและพืชไร่แบบไร้คนขับ หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : เครื่องฉีดพ่นวัคซีนและสารฆ่าเชื้อแบบไร้คนขับสำหรับฟาร์มไก่กระทงมีนบุรี หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การพัฒนาเครื่องกดแบนกล้วยตาก ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : พัฒนาระบบเครื่องดูดควันและตู้อบ หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การพัฒนาระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแบบแปรผันอัตราได้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายแบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2561 : โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการบ่อขยะ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2561 : รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ 17. 2561 : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ 18. 2561 : การสร้างต้นแบบแท่งเย็น RIXI® สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : เครื่องปั๊มตัดใบบัวสำหรับผลิตชาใบบัว ผู้ร่วมวิจัย 21. 2560 : การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 22. 2560 : ระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลของดินในการปลูกปาล์มน้ำมันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการ 23. 2560 : เครื่องให้ปุ๋ยอัจฉริยะสำหรับการเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการ 24. 2560 : เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์จากบัว ผู้ร่วมวิจัย 25. 2560 : ออกแบบและสร้างรถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ ผู้ร่วมวิจัย 26. 2559 : ออกแบบ และสร้าง Yield Monitoring System พร้อมอุปกรณ์นำทางระบบ GPS แบบติดตั้งบนรถเกี่ยวนวดข้าว สำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 27. 2557 : การประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 28. 2556 : โครงการพัฒนาระบบถ่ายภาพทางอากาศระยะไกล แบบติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ สำหรับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืช ในพื้นที่ปลูกพืชมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : ระบบการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : อุปกรณ์ระบายความร้อนของคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำที่กลั่นจากกระบวนการควบแน่นที่คอยล์เย็น ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2558 : อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ โดยใช้แผงครีบอลูมิเนียมในการทำระเหยน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการควบแน่นจากคอยล์เย็น และกำจัดฝุ่นละอองที่มากับอากาศก่อนการผ่านคอยล์ร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2559 : หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2560 : อุปกรณ์ช่วยในการระบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2560 : อุปกรณ์ระบายความร้อนของคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำที่กลั่นจากกระบวนการควบแน่นที่คอยล์เย็น ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2558 : ระบบการอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ