ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์กลศาสตร์การเคลื่อนไหวและกลไกการได้รับบาดเจ็บสำหรับท่านั่งซ้อนท้ายระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kiattisak Sangpradit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • โทรศัพท์0814932XXX
  • E-Mail Addresk.sangpradit@gmail.com, k.sangpradit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล, smart farm, renewable energy, robotics, medical device, irrigation design, manufacturing design, The application o
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00086
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์กลศาสตร์การเคลื่อนไหวและกลไกการได้รับบาดเจ็บสำหรับท่านั่งซ้อนท้ายระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าโครงการ ผศ.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์