ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการผลิตภาพยนตร์กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุวยง อนุมานราชธน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yuvayong Anumanrajadhon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0816211XXX
  • E-Mail Addresanumanrajadhon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตสื่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00039
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการผลิตภาพยนตร์กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ THE DVELOPMENT OF AN INTERNET BASE COMPUTER INSTRUCTION FILM PRODUCTION. FOR STUDENT OF 21 st CENTURY
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ยุวยง อนุมานราชธน
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์