ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมนาโนเซลลูโลสจากเยื่อต้นกล้วยน้ำว้าและความเป็นไปได้ในการใช้ งานด้านวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachai Khankaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0864944XXX
  • E-Mail Addressurachai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00273
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมนาโนเซลลูโลสจากเยื่อต้นกล้วยน้ำว้าและความเป็นไปได้ในการใช้ งานด้านวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of Nano Fibril Cellulose (NFC) from Banana Tree Pulp and Possibly Use in Printing and Packaging Material Applications
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรชัย ขันแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์