ข้อมูลนักวิจัย สุรชัย ขันแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachai Khankaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0864944XXX
  • E-Mail Addresssurachai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00174
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาหมึกพิมพ์เปลี่ยนสีได้ฐานสารยึดเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การพัฒนาหมึกพิมพ์ฐานสีย้อมที่สกัดได้จากธรรมชาติและ ความเป็นไปได้ในการใช้งานทางเทคโนโลยีการพิมพ์กันการปลอมแปลง หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนากระบวนการบรรจุเพื่อการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีการบรรจุแบบแอคทีฟ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมผ้าใยกล้วยบัวหลวง เพื่อสร้างเป็นชุมชนนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การสร้างระบบการปรับเทียบสี (Colour Matching) ระหว่างการพิมพ์ ด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีและระบบการพิมพ์ดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การเตรียมนาโนเซลลูโลสจากเยื่อต้นกล้วยน้ำว้าและความเป็นไปได้ในการใช้ งานด้านวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : หมึกพิมพ์ตัวชี วัดเวลาและอุณภูมิฐานสีย้อมเบตาเลน หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : เครื่องขึ้นเยื่อกระดาษระบบลมเพื่อการทดสอบวัสดุทางการพิมพ์ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : โครงการวิจัยความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อสื่อ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์กันการปลอมแปลงในงานบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ