ข้อมูลงานวิจัย การสร้างระบบการปรับเทียบสี (Colour Matching) ระหว่างการพิมพ์ ด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีและระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachai Khankaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0864944XXX
  • E-Mail Addressurachai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00095
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างระบบการปรับเทียบสี (Colour Matching) ระหว่างการพิมพ์ ด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีและระบบการพิมพ์ดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุรชัย ขันแก้ว
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์