ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลจากปัจจัยแบบจำลองการดำเนินทางในโซ่อุปานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจัดส่งอาหาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Putthiwat Songhdong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0621541XXX
  • E-Mail Addresputthiwat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญLogistics & Supply chain ,Transportation, Warehouse Management
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00097
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลจากปัจจัยแบบจำลองการดำเนินทางในโซ่อุปานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจัดส่งอาหาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ SCOR model factors affecting the success of Food delivery Business
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์