ข้อมูลนักวิจัย พุทธิวัต สิงห์ดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Putthiwat Songhdong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0621541XXX
  • E-Mail Addressputthiwat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญLogistics & Supply chain ,Transportation, Warehouse Management
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00151
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ ด้วยโซ่อุปทานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมแบบเปิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ 5. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ระบบเศรฐกิจหมุนเวียนที่ส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช็นเซอร์ต้นทุนต่ำ ในระบบการจัดการขนส่งการค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : อิทธิพลจากปัจจัยแบบจำลองการดำเนินทางในโซ่อุปานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจัดส่งอาหาร หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ภายในและภายนอก ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 11. 2563 : ปัจจัยการยอมรับการขนส่งแบบมิลล์รันมาใช้ในธุรกิจขนส่งพัสดุ หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกทุเรียนจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ