ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศาสนสถาน(วัด) ภาคอีสาน กรณีศึกษา (วัดสระเกตุ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Napongpakorn Parinyud
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0847940XXX
  • E-Mail Addrestung_tung101@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศาสนสถาน(วัด) ภาคอีสาน กรณีศึกษา (วัดสระเกตุ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design Guidelines of Physical Environmental for Elderly in Religious place (Buddhist) the Northeast Region of Thailand Case Study : Wat Sa Ket Temple in Baan Namkhom,Suwannaphum, Roi Et.
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ภูริวัฒน์ ไชยมีสุข
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์