ข้อมูลนักวิจัย ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Napongpakorn Parinyud
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0847940XXX
  • E-Mail Addresstung_tung101@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00084
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การศึกษาและออกแบบบ้านพักอาศัยร่วมสมัยในวิถีชนบทอีสาน หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของสิมอีสาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศาสนสถาน(วัด) ภาคอีสาน กรณีศึกษา (วัดสระเกตุ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ใช้รถวีลแชร์ : กรณีศึกษาชุมชนการเคหะแห่งชาติรังสิต ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : แนวทางการออกแบบเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้งานของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (TOD) แบบบูรณาการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 7. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI ผู้ร่วมวิจัย 8. 2557 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย  กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าโครงการ 9. 2555 : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย