ข้อมูลงานวิจัย สีของฉากหลังในภาพโฆษณาเครื่องประดับเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จารุณี เจริญรส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Jarunee Chareanrod
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0869742XXX
  • E-Mail Addresgung_j@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญถ่ายรูป
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สีของฉากหลังในภาพโฆษณาเครื่องประดับเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Background color of photographs for silver accessories advertising affecting consumer purchasing decisions.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ จารุณี เจริญรส
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์