ข้อมูลงานวิจัย สีของฉากหลังในภาพโฆษณาเครื่องประดับเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จารุณี เจริญรส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Jarunee Jarernros
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0869742XXX
  • E-Mail Addresgung_j@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการถ่ายภาพ, ภาพยนตร์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00222
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สีของฉากหลังในภาพโฆษณาเครื่องประดับเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Background color of photographs for silver accessories advertising affecting consumer purchasing decisions.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์