ข้อมูลงานวิจัย ภาพประกอบข้อความคำเตือนการบริโภคบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อความคำเตือนและลดความดึงดูดใจต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จารุณี เจริญรส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Jarunee Jarernros
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0869742XXX
  • E-Mail Addresgung_j@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการถ่ายภาพ, ภาพยนตร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00108
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ภาพประกอบข้อความคำเตือนการบริโภคบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อความคำเตือนและลดความดึงดูดใจต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Pictorial Health Warning on Alcoholic Packages toward Warning Text and Unattractive Alcoholic Drinking Behavior
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์