ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตโกโก้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา เกษตรผู้ผลิตโกโก้ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชุลีกร ชูโชติถาวร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chuleekorn Chuchottaworn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846678XXX
  • E-Mail Addreschuleekorn_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการโลจิสติกส์, คลังสินค้า, การขนส่ง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00059
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตโกโก้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา เกษตรผู้ผลิตโกโก้ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Activity Based Cost Analysis in Logistics of cocoa supplier for export to Japan :A case study of cocoa farmers in Chanthaburi province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์