ข้อมูลนักวิจัย ชุลีกร ชูโชติถาวร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชุลีกร ชูโชติถาวร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chuleekorn Chuchottaworn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846678XXX
  • E-Mail Addresschuleekorn_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการโลจิสติกส์, คลังสินค้า, การขนส่ง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00194
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตโกโก้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา เกษตรผู้ผลิตโกโก้ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา สถานประกอบการโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอาหารแช่แข็ง ผู้ร่วมวิจัย