ข้อมูลนักวิจัย ชุลีกร ชูโชติถาวร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชุลีกร ชูโชติถาวร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chuleekorn Chuchottaworn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846678XXX
  • E-Mail Addresschuleekorn_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการโลจิสติกส์, คลังสินค้า, การขนส่ง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00157
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาตำแหน่งพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมเพื่อการรองรับโครงข่ายรถไฟครอบคลุมเชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการขนส่งที่ไร้รอยต่อ กรณีศึกษาพื้นที่การเดินรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : แบบจำลองแผนผังคลังสินค้าที่เหมาะสมในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตโกโก้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา เกษตรผู้ผลิตโกโก้ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา สถานประกอบการโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอาหารแช่แข็ง ผู้ร่วมวิจัย