ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู้วัยสูงอายุและการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินก่อนวัยสูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kannika Sribunruang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0925932XXX
  • E-Mail Addreskannikas@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00105
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู้วัยสูงอายุและการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินก่อนวัยสูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Related to the Preparation for Aging among Pre-aging Population and Financial technology A case study of Pathum Thani province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์