ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบเครื่องเรือนกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาวัดปัญญานันทาราม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissThirarat Srikhongchan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0891235XXX
  • E-Mail Addresthirarat_s@rmutt.ac.th, sr.thirarat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมและอาคาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบเครื่องเรือนกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาวัดปัญญานันทาราม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Outdoor Furniture Design for the Elderly Case Study of Panya nantaram Temple
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์