ข้อมูลนักวิจัย ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thirarat Srikhongchan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0654495XXX
  • E-Mail Addressthirarat_s@rmutt.ac.th, sr.thirarat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมและอาคาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00112
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่เหลือใช้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมภายใน จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การออกแบบเครื่องเรือนกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาวัดปัญญานันทาราม หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดงสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การศึกษารูปแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา พื้นที่เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การออกแบบรูปแบบช่องเปิดอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ