ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดงสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thirarat Srikhongchan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0654495XXX
  • E-Mail Addresthirarat_s@rmutt.ac.th, sr.thirarat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมและอาคาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00058
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดงสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย 1. พิมอร แก้วแดง
2. กิตติกุล บุญเปลี่ยน
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์