ข้อมูลงานวิจัย สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กุลประภา ศรีหมุด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kulprapa Srimud
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์089-143-6XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมบัติบางประการของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส และ การประยุกต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Some properties of the k-Pell numbers, k-Pell– Lucus numbers and their application
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์