ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการล้างผักของเกษตรกร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Pimnapat Bhomkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0829394XXX
  • E-Mail Addrespimnapat_rmutt@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสังคมและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการล้างผักของเกษตรกร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์