ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Pimnapat Bhomkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0829394XXX
  • E-Mail Addresspimnapat_rmutt@hotmail.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสังคมและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00082
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พี่เลี้ยง 2. 2562 : การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 3. 2562 : การศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการล้างผักของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การศึกษาคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ต่อการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแผนกครัวของโรงแรม ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม พี่เลี้ยง 6. 2560 : รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ