ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Pimnapat Bhomkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0829394XXX
  • E-Mail Addresspimnapat_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสังคมและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00209
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การประเมินการการประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พี่เลี้ยง 5. 2562 : การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 6. 2562 : การศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการล้างผักของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การศึกษาคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ต่อการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแผนกครัวของโรงแรม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม พี่เลี้ยง 9. 2560 : รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ