ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจไปท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของคนในกลุ่มเจนวายและเจนซี ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.กฤติยา ร่างสม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Gritiya Rangsom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816490XXX
  • E-Mail Addresgritiya@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00106
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจไปท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของคนในกลุ่มเจนวายและเจนซี ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Affecting Intentions of OTOP Community Life Travel in Generation Y and Z Group under COVID-19 circumstance.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์