ข้อมูลนักวิจัย กฤติยา ร่างสม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.กฤติยา ร่างสม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Gritiya Rangsom
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816490XXX
  • E-Mail Addressgritiya@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00218
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ปัจจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์การท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การรับรู้ และการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมต่อเทคโนโลยี, การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเศรษฐกิจดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในกลุ่มนักเดินทางเจนซี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจไปท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของคนในกลุ่มเจนวายและเจนซี ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การประเมินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : ปัจจ้ยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งาน IOT หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ