ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suteeluck nititham Kanthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00175
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A developing causal relationship model of problems of performance appraisal on job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์