ข้อมูลนักวิจัย สุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suteeluck nititham Kanthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00396
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาเชิงประจักษ์รูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำระดับ 5 ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของชุมชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย