ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanyaporn Boonyoung
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0891032XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ An Instructional Model Development Focusing on a Self-Directed Learning Process by Using a Problem-Based Learning Approach for Computer Educational Student
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ธัญญาภรณ์ บุญยัง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์