ข้อมูลนักวิจัย ธัญญาภรณ์ บุญยัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanyaporn Boonyoung
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0891032XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00156
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเสริมข้อมูลสินค้าด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (Augment branding materials) เพื่อแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติผลิตภัณฑ์ฟินิกซ์เอเบิล จังหวัดปราจีนบุรี (ฟินิกซ์เอเบิล) หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การผลิตแอปพลิเคชันแสดงการเปรียบเทียบราคาขายข้าวรายเดือน/ไตรมาสของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค pair programming แบบร่วมมือ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ร่วมวิจัย