ข้อมูลนักวิจัย ธัญญาภรณ์ บุญยัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanyaporn Boonyoung
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0971531XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00157
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาระบบแนะนำแอปพลิเคชันอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเสริมข้อมูลสินค้าด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (Augment branding materials) เพื่อแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติผลิตภัณฑ์ฟินิกซ์เอเบิล จังหวัดปราจีนบุรี (ฟินิกซ์เอเบิล) หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การผลิตแอปพลิเคชันแสดงการเปรียบเทียบราคาขายข้าวรายเดือน/ไตรมาสของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค pair programming แบบร่วมมือ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พี่เลี้ยง
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
1. 2564 : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม(AR) เรื่องรำวงมาตรฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ร่วม 2. 2564 : การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางานพาร์ทไทม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วม 3. 2564 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันงานบริการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ผู้ร่วม 4. 2564 : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้ร่วม 5. 2564 : การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบควบคุมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ผู้ร่วม 6. 2564 : การพัฒนาสื่อการสอนประเภทเกม เรื่อง การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วม