ข้อมูลงานวิจัย ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับหญิงวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กรณีศึกษา ชุมชนบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirinan Trimonkulkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0890060XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00124
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับหญิงวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กรณีศึกษา ชุมชนบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2557
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์