ข้อมูลงานวิจัย พัฒนาโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับตัวบนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยวิธีการประเมินค่าความเสื่อมของอาคารเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirinan Trimonkulkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0890060XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พัฒนาโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับตัวบนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยวิธีการประเมินค่าความเสื่อมของอาคารเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of adaptation opportunities in urban flood-prone areas using the urban renewal cycle to adapt to climate change
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์