ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาก้านบัวหลวงอัดแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุภา จุฬคุปต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Supa Chulacupt
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814415XXX
  • E-Mail Addreskoy147@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคหกรรมศาสตร์ศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาก้านบัวหลวงอัดแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Dry Forming Compressed Lotus Stalk for Craft Products
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ สุภา จุฬคุปต์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ไศลเพชร ศรีสุวรรณ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์