ข้อมูลงานวิจัย บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุพิศ บุญลาภ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Supit Boonlab
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0899387XXX
  • E-Mail Addressupitwongyanon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Role of higher education institution driving Civil state policy into Thailand 4.0 goal
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ สุพิศ บุญลาภ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์