ข้อมูลงานวิจัย มุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เสริมศรี สงเนียม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sermsri sungnam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0805905XXX
  • E-Mail Addressermsri.carve@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแกะสลักผักผลไม้. งานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ มุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Different Perspectives of Foreigner about Thai fruit carving.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.เสริมศรี สงเนียม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์