ข้อมูลงานวิจัย การใช้ระบบการประเมินผลออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะทางภาษาในระบบการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เบญจพร มีพร้อม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.BENJAPORN MEEPROM
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0809990XXX
  • E-Mail Addresbenjaporn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00122
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้ระบบการประเมินผลออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะทางภาษาในระบบการจัดการเรียนรู้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Utilisation of Online Language Assessment on Learning Management System (LMS)
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ สมรรถนะทางภาษา การทดสอบออนไลน์ การทดสอบทางภาษาด้วยคอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการในการสอบวัดผลทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละครั้งค่อนข้างสูง จากข้อมูลในเอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเพียงค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษและการจัดพิมพ์เอกสารมีต้นทุนที่สูง ซึ่งหากโดยเฉลี่ยแล้ว หากต้นทุนการใช้การจัดพิมพ์ข้อสอบมีต้นทุนอยู่ที่ 1 บาทต่อแผ่น การจัดสอบปกติในแต่ละครั้ง หากคิดตัวอย่างจากจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 596 คน (ข้อมูลรายงานในระบบทะเบียนการศึกษา ณ วันที่ 14 เมษายน 2563) สำหรับแต่ละรายวิชา คิดจากข้อสอบ 10 แผ่น จะเกิดค่าใช้จ่ายถึง 5,960 บาท ทั้งนี้ หากคิดต้นทุนการจัดสอบสำหรับ 7 รายวิชาซึ่งเป็นจำนวนวิชาปกติที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา จะเกิดต้นทุนค่าจัดพิมพ์ข้อสอบโดยเฉลี่ยถึง 41,720 บาทต่อภาคการศึกษา หรือ 83,440 บาทต่อปีการศึกษา หรือ 333,760 บาทตลอดหลักสูตร และหากคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดสอบสมรรนะทางภาษาสำหรับสาขาวิชาชีพซึ่งข้อสอบแต่ละชุดประกอบด้วยข้อสอบ 20 แผ่นโดยประมาณ (สำหรับข้อสอบปรนัย) จะทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งวิชาถึง 11,920 บาท และคิดเป็น 47,680 บาท ตลอดหลักสูตร คิดรวมเป็น สาขาวิชาหนึ่งมีต้นทุนการจัดพิมพ์ข้อสอบสำหรับการทดสอบหลักประจำปีการศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ 381,440 บาทตลอดหลักสูตรเป็นอย่างน้อย นอกจากนั้น การรู้ผลสอบที่ล่าช้า การตรวจข้อสอบที่อาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือเกิดต้นทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เครื่องตรวจข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ หรือแม้แต่เวลาของอาจารย์ที่ต้องลงทุนในการตรวจช้อสอบ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ในทันทีสำหรับข้อสอบปรนัย ด้วยเทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ มีไว้ให้อยู่แล้ว เช่น ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบระบบปิด อย่าง Dlearn (Customized Moodle) และยังเป็นอีกทางที่สามารถสร้างนิสัยให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีและการฝึกความรับผิดชอบการเข้าสอบและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่จะเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความสำเร็จ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ภาคการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเองต้องปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของประเทศและสถานการณ์โลก รวมถึงได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้างแบบทดสอบให้เป็นระบบทดสอบออนไลน์ (e-testing) จึงเป็นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรูปแบบดิจิทัลให้ทันทีมาประยุกต์ใช้ให้การจัดสอบปรนัยในแต่ละครั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล โดยที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรับผิดชอบตนเองในการเข้าทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นที่เรียบร้อย
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบการจัดการสอบสมรรถนะทางภาษาออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้สอบโดยส่วนรวม 2. ศึกษาประสิทธิภาพระบบทดสอบสมรรถนะทางภาษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรีที่มีเสถียรภาพสามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทางออนไลน์ 3. ศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดสอบออนไลน์สมรรถนะทางภาษาในสภาพแวดล้อมที่ไม่จำกัดการเข้าถึงโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่างกันและสถานที่สอบที่ต่างกัน