ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natthineeporn Pingkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0969241XXX
  • E-Mail Addreskrunanja@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์, พิธีกร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00157
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factor Affecting Thai Tourists’ Decission to visit Thai-Yuan Community, Saohai, Saraburi
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์