ข้อมูลนักวิจัย ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natthineeporn Pingkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0969241XXX
  • E-Mail Addresskrunanja@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์, พิธีกร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00102
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : รูปแบบจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายฝั่งทะเลบางกระดาน จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ