ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านไผ่(OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา : ระบบนิเวศข้อมูลนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากไผ่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanyanat Peawfaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์061-5299XXX
  • E-Mail Addresp.kanyanat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสื่อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00202
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านไผ่(OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา : ระบบนิเวศข้อมูลนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากไผ่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development and Enhancement of bamboo learning resources (OTOP) on bamboo resource bases in Prachinburi Province: Ecology, information, food innovations and creative products from bamboo
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์