ข้อมูลนักวิจัย กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanyanat Peawfaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์061-5299XXX
  • E-Mail Addressp.kanyanat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสื่อ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00781
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการศูนย์ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกของการบริหารจัดการศูนย์ต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การสื่อสารความรู้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้บนบนฐานความรู้ระบบนิเวศข้อมูลไผ่บนฐานศักยภาพชุมชน หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มไผ่ด้วยธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบล ดงบังเพื่อสังคม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านไผ่(OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี และนครราชสีมา : ระบบนิเวศข้อมูลนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากไผ่ หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การบริหารจัดการสื่อและจัดสรรข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและพัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาวะชุมชนพื้นที่ต้นแบบเคหะคลองหก หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : ระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปลูกไผ่ให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าในชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : การออกแบบระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พี่เลี้ยง