ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาความรู้ในการสร้างแนวความคิดจากภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบที่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิรมล ปั้นลาย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Niramol Panlai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0851639XXX
  • E-Mail AddresKijimuna_pause@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแนวความคิดในการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00212
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาความรู้ในการสร้างแนวความคิดจากภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบที่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of knowledge in creating concepts from cultural landscape for design that promote community identity by blended teaching
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์