ข้อมูลนักวิจัย นิรมล ปั้นลาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิรมล ปั้นลาย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Niramol Panlai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0851639XXX
  • E-Mail AddressKijimuna_pause@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแนวความคิดในการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00466
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาความรู้ในการสร้างแนวความคิดจากภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบที่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การผลิตกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบต้นทุนต่ำที่ใช้ฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิตเป็นมวลรวมละเอียดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเศษหินแอนไฮไดรต์ สำหรับชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมวลเบาจากชานอ้อยและเถ้าชานอ้อยเหลือทิ้งสำหรับชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินแอนไฮไดรต์สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์น้ำหนักเบา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินที่เหลือทิ้งในกระบวนการทำเหมืองหินแอนไฮไดรต์ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเศษหินไรโอไลต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การใช้ประโยชน์จากเศษหินที่เหลือทิ้งในกระบวนการทำเหมืองหินไรโอไลต์ในงานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อชุมชนท้องถิ่นและเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์และแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มน้ำมันสำหรับชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 12. 2559 : การใช้เศษพลาสติกเหลือทิ้งสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต หัวหน้าโครงการ 13. 2559 : การออกแบบและทำแบบจำลองอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 14. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย 16. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต หัวหน้าโครงการ 17. 2558 : การใช้เศษหินพัมมิชสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาเพื่อชุมชน หัวหน้าโครงการ 18. 2558 : การพัฒนาบล็อกปูพื้นน้ำหนักเบาจากพลาสติกอีวีเอเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 19. 2558 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 20. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 21. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย 22. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต หัวหน้าโครงการ 23. 2557 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 24. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน ผู้ร่วมวิจัย 25. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย 26. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต หัวหน้าโครงการ