ข้อมูลงานวิจัย ทักษะและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงานเชิงนวัตกรรมความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และผลการดำเนินงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornapa Peamchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870691XXX
  • E-Mail Addresview_junior@msn.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญหัวหน้าแผนกการเงิน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00124
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ทักษะและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงานเชิงนวัตกรรมความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และผลการดำเนินงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์