ข้อมูลนักวิจัย พรนภา เปี่ยมไชย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornapa Peamchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870691XXX
  • E-Mail Addressview_junior@msn.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญหัวหน้าแผนกการเงิน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00145
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ ด้วยโซ่อุปทานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : ผลกระทบของความยืดหยุ่นของพนักงานและความยืดหยุ่นขององค์กรต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาเชิงประจักษ์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : ตัวแบบธุรกิจตามกระบวนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในการปรับตัวสู่ยุคความปกติถัดไปเพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นไมซ์เพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าแปรรูปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนน้ำปลาร้าปรุงสุกไร้กลิ่นบรรจุขวดพาสเจอร์ไรซ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : ภาวะผู้นำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในยุคไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมพนักงานที่มุ่งเน้นลูกค้าและผลการดำเนินงานขององค์กรของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : ทักษะและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงานเชิงนวัตกรรมความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และผลการดำเนินงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ