ข้อมูลนักวิจัย พรนภา เปี่ยมไชย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornapa Peamchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870691XXX
  • E-Mail Addressview_junior@msn.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญหัวหน้าแผนกการเงิน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00352
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ภาวะผู้นำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในยุคไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมพนักงานที่มุ่งเน้นลูกค้าและผลการดำเนินงานขององค์กรของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : ทักษะและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงานเชิงนวัตกรรมความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และผลการดำเนินงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ