ข้อมูลงานวิจัย การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมพนักงานที่มุ่งเน้นลูกค้าและผลการดำเนินงานขององค์กรของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornapa Peamchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870691XXX
  • E-Mail Addresview_junior@msn.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญหัวหน้าแผนกการเงิน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00107
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมพนักงานที่มุ่งเน้นลูกค้าและผลการดำเนินงานขององค์กรของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Personal and Organizational Cultural Transformation Affecting Customer-Oriented Employee Behavior and Organizational Performance of the Logistics Service Providers in Bangkok and Metropolitan Area
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์