ข้อมูลงานวิจัย ภาวะผู้นำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในยุคไทยแลนด์ 4.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornapa Peamchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870691XXX
  • E-Mail Addresview_junior@msn.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญหัวหน้าแผนกการเงิน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00192
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ภาวะผู้นำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในยุคไทยแลนด์ 4.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Leadership and Blockchain Technology Adoption for Internal Logistics Performance Improvement of Next-Generation Automotive Manufacturing Industry in Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand 4.0 Era
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์