ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทุ่งหลวงรังสิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chomjan Dowdvan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0933236XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตภัณฑ์, การตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00044
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทุ่งหลวงรังสิต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ชมจันทร์ ดาวเดือน
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์