ข้อมูลนักวิจัย ชมจันทร์ ดาวเดือน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chomjan Dowdvan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0933236XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตภัณฑ์, การตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00264
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทุ่งหลวงรังสิต หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลไม้แปรรูป วิสาหกิจชุมชนแม่สมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปแม่สมบูรณ์) หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การออกแบบมาสคอตเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พี่เลี้ยง 4. 2559 : ผลของการออกแบบของตกแต่งบ้านจากหัตถกรรมไม้แกะสลัก ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลของคนไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2556 : การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : ของประดับตกแต่ง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : แจกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : โคมไฟ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : แจกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : กรอบรูป ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2562 : นาฬิกา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2560 : แจกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2558 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2558 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2558 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2558 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2558 : ลวดลายผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2560 : โคมไฟ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2560 : แจกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2561 : โคมไฟ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2561 : แจกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2561 : กรอบรูป ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2561 : นาฬิกา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2561 : ของประดับตกแต่ง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2561 : แจกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ