ข้อมูลงานวิจัย ความเหมาะสมของพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sukanya Chaipong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0814220XXX
  • E-Mail Addressukanya_c@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบภูมิทัศน์ การวางผังพื้นที่ การวางผังเมือง การจัดการลุ่มน้ำและส่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความเหมาะสมของพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Some Appropriate Plants Growth in Container on High Rise Building as a Green Facades
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ สุกัญญา ชัยพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อรัญญา ภู่รอด
2. ผศ.นที ภู่รอด
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์