ข้อมูลนักวิจัย สุกัญญา ชัยพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSukanya Chaipong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0814220XXX
  • E-Mail Addresssukanya_c@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบภูมิทัศน์ การวางผังพื้นที่ การวางผังเมือง การจัดการลุ่มน้ำและส่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00044
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : คุณลักษณะพันธุ์ไผ่ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์บนฐานศักยภาพของชุมชน หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ความเหมาะสมของพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในงานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยการออกแบบภาชนะปลูกพืชสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการขาจากวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การสำรวจพันธุ์ไม้น้ำในบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ