ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาภาชนะปลูกพืชในงานภูมิทัศน์จากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sukanya Chaipong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0814220XXX
  • E-Mail Addressukanya_c@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบภูมิทัศน์ การวางผังพื้นที่ การวางผังเมือง การจัดการลุ่มน้ำและส่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00124
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาภาชนะปลูกพืชในงานภูมิทัศน์จากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of plant grow bag from waste processing in landscape maintenance
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นที ภู่รอด
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์