ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านทางระบบสื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้บริโภคในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Naruemon Jituea
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์081-6157979, 087-XXX
  • E-Mail Addresneri.191919@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00150
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านทางระบบสื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้บริโภคในประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Affecting the Purchasing Decision of Products from SMEs via Social Media Commerce through the Mediator Variable of the Social Interaction in Thailand.
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์