ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sukontip Wongpun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0860307XXX
  • E-Mail AddresTunaja_2006@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญDataming Database
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00119
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The influence of logistics technology innovation on SME performance case study:EEC
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์